Ładuję dane

Regulamin korzystania z generatora dokumentów

REGULAMIN

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy Serwisu Internetowego iDocs.pl.

 

§2 Słowniczek

1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

a) Cennik – wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych usług w ramach Serwisu umieszczony na stronie internetowej Serwisu;

b) Dokument – tworzony w Generatorze wzór umowy lub innego dokumentu udostępniony Użytkownikowi w ramach Serwisu;

c) Generator – Generator Dokumentów Prawnych i Formularzy iDocs – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom generowanie umów oraz innych Dokumentów na podstawie udzielonych odpowiedzi, stanowiąca podstawową funkcjonalność Serwisu;

d) Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (ośmiu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika oraz innych usług oferowanych przez Usługodawcę;

e) Konto Użytkownika – udostępnione przez Usługodawcę Użytkownikowi miejsce na serwerze, zawierające wszystkie informacje o Użytkowniku, jakie Usługodawca zbiera i rejestruje w systemie informatycznym w ramach funkcjonowania Serwisu oraz wszelkie Dokumenty wygenerowane przez zarejestrowanego Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez Rejestrację i Logowanie.

f) Login – adres email Użytkownika, użyty w trakcie rejestracji do jego weryfikacji;

g) Logowanie – proces walidacji Użytkownika, co do jego rejestracji w Serwisie poprzez podanie przez Użytkownika unikalnego Loginu oraz Hasła;

h) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

i) Rejestracja – proces uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika po podaniu przez niego wymaganych danych;

j) Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod aktualnym adresem internetowym www.idocs.pl jak również pod adresami przekierowującymi do ww. adresu, adresami będącymi ich uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz adresami, które je zastąpią;

k) Usługodawca – Traktat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie (43-400), Rynek 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000404912. Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), NIP: 548-265-79-93;

l) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Serwis;

m) Wizytówka – usługa polegająca na umieszczeniu w Serwisie wpisu przez podmiot związany ze świadczeniem usług prawnych umożliwiająca uzyskanie podstawowych informacji o tym podmiocie przez osobę zainteresowaną za pomocą wbudowanej wyszukiwarki.

 

§3 Wymagania techniczne

1. Używanie Serwisu jest niezależne od systemu operacyjnego klienta.

2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej w wersji najnowszej: IE w wersji co najmniej 10, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Apple Safari itp.

3. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu wymagana jest instalacja oraz włączenie w przeglądarce obsługi skryptów Java, JavaScript oraz akceptacja plików ciasteczek (cookies).

4. Do przeglądania dokumentów wytworzonych w wyniku przeprowadzenia porocedury zaleca się używanie przeglądarki plików PDF: Adobe® Reader® w najnowszej wersji.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych komunikacja z systemem szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL.

6. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie odpowiednie urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe działanie wykorzystywanych urządzeń i oprogramowania po stronie Użytkownika, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w ramach ich eksploatacji.

 

§4 Rejestracja oraz zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe bez konieczności rejestracji i zakładania przez Użytkownika Konta Użytkownika w Serwisie lub po dokonaniu rejestracji poprzez Konto Użytkownika.

2. Bez konieczności rejestracji Użytkownik ma dostęp do następujących funkcjonalności Serwisu:

a) wyszukiwarki instytucji i kancelarii;

b) Generatora, bez możliwości przechowywania Dokumentów.

3. Rejestracji w serwisie wymaga:

a) zapisywanie na indywidualnym Koncie Użytkownika wygenerowanych Dokumentów pozwalające na swobodny do nich dostęp i archiwizację;

b) umieszczanie spersonalizowanych Wizytówek w wyszukiwarce instytucji i kancelarii.

4. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie wymaganych danych zgodnie z prawdą. Za poprawność danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5. Dane rejestracyjne mogą być zmienione przez Użytkownika, za wyjątkiem nr PESEL (w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi za wyjątkiem wspólników spółki cywilnej) i NIP (w pozostałych przypadkach).

6. W razie podania przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usługi przez Serwis bez zachowania terminów wypowiedzenia oraz usunąć Konto Użytkownika wraz z wszelkimi Dokumentami na nim przechowywanymi.

7. Poprzez zaznaczenie odpowiednich okien znajdujących się pod formularzem rejestracyjnym Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz ją akceptuje, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po dokonaniu wymaganej opłaty abonamentowej.

9. Przy wykorzystaniu jako metody płatności płatności błyskawicznych konto staje się aktywne niezwłocznie. Przy płatności dokonanej przelewem konto odblokowywane jest przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

10. W przypadku zmiany podanych danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji w terminie 7 dni od dnia zmiany pod rygorem wskazanym w punkcie 6 niniejszego paragrafu.

11. Aktualizacja danych wskazanych w punkcie 5 niniejszego paragrafu jest dokonywana przez Usługodawcę po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o zmianie danych przez Użytkownika wraz z potwierdzającym to wydrukiem z odpowiedniego rejestru (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego). Użytkownik zobowiązany jest do przekazania kopii tychże dokumentów pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy w terminie 7 dni od wystąpienia zmian.

12. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

13. Do jednego Konta może zostać przypisana dowolna ilość dodatkowych loginów i haseł.

§5 Typy Kont Użytkowników

1. W ramach Serwisu funkcjonują następujące rodzaje Kont Użytkowników:

a) Przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą – typ abonamentu dla Użytkowników, za wyjątkiem osób fizycznych, po raz pierwszy rejestrujących się w Serwisie;

b) Osoba indywidualna – typ abonamentu przeznaczony dla osób fizycznych;

c) Małe przedsiębiorstwo – typ abonamentu przeznaczony dla wszystkich Użytkowników prowadzących mikro- i małe przedsiębiorstwa, za wyjątkiem osób fizycznych;

d) Średnie przedsiębiorstwo – typ abonamentu przeznaczony dla wszystkich Użytkowników prowadzących średnie przedsiębiorstwa, za wyjątkiem osób fizycznych;

e) Wizytówka – typ abonamentu umożliwiający umieszczenie w Serwisie wpisu przez podmiot związany ze świadczeniem usług prawnych umożliwiający uzyskanie podstawowych informacji o tym podmiocie przez osobę zainteresowaną za pomocą wbudowanej wyszukiwarki;

2. Okres ważności abonamentu wynosi 1 rok od dnia aktywacji Konta Użytkownika.

§6 Funkcjonalność Serwisu

1. W ramach Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

a) Generatora Dokumentów Prawnych i Formularzy iDocs;

b) wyszukiwarki instytucji i kancelarii;

c) spersonalizowanego Konta Użytkownika pozwalającego na swobodny dostęp i archiwizację wygenerowanych Dokumentów;

d) umieszczania własnych Wizytówek w wyszukiwarce instytucji i kancelarii.

2. Wizytówki przygotowane przez Użytkownika umieszczane są w wyszukiwarce instytucji i kancelarii po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika, który podlega weryfikacji pod kątem zgodności z prawem oraz spójności z tematyką Serwisu przez Usługobiorcę w terminie 3 dni od dnia wypełnienia formularza. Usługodawca po zatwierdzeniu Wizytówki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie wpisu wraz z informacją o opłacie za aktywację wpisu w wyszukiwarce instytucji i kancelarii.

3. W ramach Serwisu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

4. Płatności w Serwisie realizowane są poprzez tradycyjny przelew bankowy oraz z wykorzystaniem płatności błyskawicznych (PayU).

§7 Obowiązki i uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych danych, niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Serwisu. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z podania przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą.

2. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści wprowadzone do Serwisu przez siebie oraz osoby trzecie korzystające z jego Konta Użytkownika.

3. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania danych dostępowych do swego Konta Użytkownika osobom trzecim.

5. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia bądź pozbawienia Użytkownika dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub naruszają dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.

6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia zawarcia umowy przez Strony, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z art. 10 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom, w wypadkach:

a) świadczenie usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. Ustawy;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych;

§8 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu. Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie przedłużeniu ulega okres ważności Konta Użytkownika o okres, przez który Serwis był niedostępny z powodu przerwy technicznej wskazanej w zdaniu poprzednim.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, czy też rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i osób trzecich korzystających z Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do Serwisu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i osoby trzecie odwiedzające Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź osoby trzecie odwiedzające Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§9 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowana na piśmie na adres pocztowy siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: idocs@traktat.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§10 Ochrona praw własności intelektualnej

1. Usługodawca jest właścicielem wszelkich praw do Serwisu jako całości, w tym jego struktury, układu, projektu graficznego i wyboru treści oraz majątkowych praw autorskich w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych w Serwisie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub osobę trzecią jakichkolwiek praw do udostępnionych utworów.

3. Jakiekolwiek kopiowanie całości Serwisu lub jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, utworów multimedialnych, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w formie opracowań, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Z chwilą podania danych osobowych Użytkownika poprzez wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach wskazanych ust. 2 oraz w ust.5 - 6 niniejszego paragrafu. Odmowa podania przez Usługobiorcę niektórych danych osobowych może skutkować ograniczeniem niektórych funkcjonalności lub niemożliwością świadczenia usug przez Usługodawcę.

2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem, w szczególności:

a) nazwisko i imiona Użytkownika,

b) numer ewidencyjny PESEL lub,

c) adres zameldowania na pobyt stały,

d) adres do korespondencji, w przypadku jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

e) adres poczty elektronicznej Użytkownika,

f) numer NIP,

g) numer REGON,

h) firma osoby fizycznej,

i) seria i numer dowodu osobistego,

 

3. Ponadto Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane wskazane w ust. 2 niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem danych osobowych” lub „Administratorem”.

5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy lub do wykonania określonych prawem działań niezbędnych do podjęcia przed zawarciem umowy, a także gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych albo odbiorów danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, uważa się w szczególności: (1) marketing bezpośredni własnych produktów lub Usług Administratora danych osobowych, (2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Usługodawca jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych.

7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi, Usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych określonych w niniejszym paragrafie, które są niezbędne dla: (1) rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, (2) celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługodawcy, (3) wyjaśnienia okoliczności korzystania przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) lub które są (4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

8. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do treści swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia na żądanie Użytkownika, jak również możliwość usunięcia w każdym czasie indywidualnego Konta Użytkownika. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi.

9. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Generatora Dokumentów Prawnych i Formularzy iDocs.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§12 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub zasadami współżycia społecznego, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Strony z wyłączeniem postanowień dotkniętych nieważnością.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Usługodawcy względem Konsumenta za szkody na osobie, wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem Konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Usługodawcę, postanowienie takie jest nieważne i nie wiąże Stron. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a Strony wiąże Regulamin z wyłączeniem postanowień, które ograniczające odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy będącego Konsumentem, opisanych w zdaniu poprzedzającym.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://idocs.pl/article/regulamin.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie w postaci tekstu jednolitego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania w Serwisie.

7. Powiadomienie o zmianie Regulaminie nastąpi poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji oraz w drodze informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika.

8. W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Użytkownik powinien usunąć swoje Konto oraz zaprzestać korzystania z Serwisu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.