Ładuję dane

Umowa agencyjna - agent pełnomocnik

Umowa agencyjna, w której agent zawiera umowy w imieniu i na rzecz zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Niniejsza procedura pozwala na wygenerowanie umowy agencyjnej o typie przedstawicielstwa. Agent zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego zawierania umów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, a Zleceniodawca do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Agenta. Zleceniodawcą jest przedsiębiorca, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lecz posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Agent działa jako pełnomocnik Zleceniodawcy, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy.
Mocą postanowień niniejszej umowy Agent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, a ponadto nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania umowy oraz jeżeli strony umowy tak postanowią - również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu nie dłużej jednak niż przez 2 lata za odpowiednim wynagrodzeniem dla Agenta.
Strony mogą ustalić wynagrodzenie Agenta w różnoraki sposób - jako: stałą kwotę od każdej zawartej umowy, prowizję od wartości każdej zawartej umowy, stałe miesięczne wynagrodzenie (niezależnie od zawartych umów) lub połączenie stałego miesięcznego wynagrodzenia i prowizji od wartości każdej zawartej umowy.
Strony mogą również ustalić czy Agent będzie odpowiedzialny za wykonanie przez klienta zobowiązania, które wynika z zawartej przez Agenta w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy umowy.
W przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy Agent będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, których wysokość Strony mogą ustalić w umowie.
Nadto, w przypadku podejmowania przez Agenta działań sprzecznych z interesami Zleceniodawcy, szczególnie w przypadku wielokrotnego naruszenia postanowień umowy, Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 20.30 80 4.06
brutto 24.97 80 4.99
Utwórz nowy dokument