Ładuję dane

Umowa know-how

Umowa know-how

Niniejsza procedura pozwala na wygenerowanie umowy, na podstawie której możliwe będzie udostępnienie know-how, czyli pewnego zespołu poufnych informacji z danej dziedziny będących w posiadaniu określonego podmiotu, drugiemu podmiotowi, który informacje te chce wykorzystać w swojej działalności.

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Udzielającym, czyli osobą, w posiadaniu której znajduje się know-how, a Korzystającym, czyli osobą, która jest zainteresowana udostępnieniem jej know-how. Udzielający zobowiązuje się do udostępnienia Korzystającemu wiedzy stanowiącej know-how oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego korzystania z niej, a Korzystający do korzystania z know-how w sposób zgodny z umową, zachowania w tajemnicy wiedzy stanowiącej know-how oraz zapłaty odpowiedniej wysokości wynagrodzenia na rzecz Udzielającego.

Podkreślenia wymaga, że na podstawie umowy nastąpi udostępnienie możliwości korzystania z know-how Korzystającemu, nie zaś przeniesienie praw do know-how na ten podmiot. Oznacza to, że wszelkie prawa do know-how, w tym prawo do wykorzystywania know-how do swoich celów oraz rozporządzania nim będą w dalszym ciągu przysługiwać Udzielającemu, a Korzystający będzie upoważniony wyłącznie do korzystania z know-how na warunkach określonych w umowie.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 28.40 80 5.68
brutto 34.93 80 6.99
Utwórz nowy dokument