Ładuję dane

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego pomiędzy osobami fizycznymi

Niniejsza procedura pozwala na sporządzenie umowy najmu okazjonalnego zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi.
Przez umowę najmu okazjonalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu okazjonalnego lokalu może zostać zawarta wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza to możliwość podnajmowania części lub całości lokalu przez najemcę.
Specyfiką najmu okazjonalnego jest większa w porównaniu ze zwykłą umową najmu ochrona interesów wynajmującego.

Umowa najmu okazjonalnego powinna zostać zwarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać ponadto:
– oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia oraz wydania lokalu w terminie, który wyznaczy wynajmujący;
– wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
– oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie w lokalu.

Na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 24.99 80 5.00
brutto 30.74 80 6.15
Utwórz nowy dokument