Ładuję dane

Rachunek do umowy o dzieło/umowy zlecenia

Generator rachunków do umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podobnych umów

Od wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umów cywilnoprawnych należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy oraz (w niektórych przypadkach) składki z tytułu ubezpieczenia do ZUS.

Umowa o dzieło
Umowa o dzieło z reguły nie jest obciążona składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, za wyjątkiem przypadku, gdy umowa taka jest zawierana przez pracodawcę z osobą pozostająca z nim także w stosunku pracy. Wówczas Zamawiający obowiązany jest odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 
W przypadku umowy o dzieło zasadniczy koszt uzyskania przychodu wynosi 20% wynagrodzenia brutto, jednak w określonych przypadkach koszt uzyskania przychodu może wynieść 50% wynagrodzenia brutto. Koszty uzyskania przychodów w takiej wysokości stosuje się z tytułu:
1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Umowa zlecenia (umowy o świadczenie usług)
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia obciążone jest składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w różnym stopniu. Jeżeli Zleceniobiorca jest studentem, uczniem/słuchaczem szkoły ponadgimnazjalnej (w tym policealnej) i nie ukończył 26 roku życia to Zleceniodawca nie odprowadza żadnych składek do ZUS. W przypadku, gdy Zleceniobiorca jest osobą posiadającą ubezpieczenie z innego tytułu niż umowa zlecenia, gdzie ma odprowadzane składki od kwoty co najmniej minimalnej płacy, to od jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Przy umowie zlecenia w podobny sposób ustalamy wysokość kosztów uzyskania przychodów jak przy umowie o dzieło (patrz wyżej).

Generator rachunków do umowy o dzieło, umowy zlecenia i podobnych umów oferowany przez iDocs.pl, po wprowadzeniu niezbędnych danych pozwoli Państwu na automatyczne obliczenie wynagrodzenia netto oraz wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 20.30 95 1.02
brutto 24.97 95 1.25
Utwórz nowy dokument