Ładuję dane

Pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania w określonej sprawie

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez osobę fizyczną

Pełnomocnictwo procesowe ogólne jest dokumentem stanowiącym umocowanie dla osoby reprezentującej Stronę postępowania przed sądem. Pełnomocnictwo to umożliwia pełnomocnikowi działanie w większości spraw, co do których nie jest wymagane pełnomocnictwo do prowadzenia poszczególnych spraw lub czynności (takie szczególne pełnomocnictwo jest wymagane np. do reprezentowania Strony w postępowaniu w sprawach małżeńskich).
Pełnomocnictwo procesowe ogólne obejmuje z samego prawa umocowanie do:
1)   wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2)   wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3)   udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4)   zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5)   odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Warto zaznaczyć, że wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia sądu o tym fakcie, zaś w stosunku do drugiej strony i innych uczestników postępowania - z chwilą doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.


Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 4.02 79 0.84
brutto 4.94 79 1.03
Utwórz nowy dokument